Algemene voorwaarden PAR16

De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 11 september 2017. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de internetsite van PAR16 (www.par16.nl )of per email op te vragen. Middels het boeken van de activiteit voor deelname van u of uw kind aan een van de PAR16 musicalkampen, workshops of enige andere activiteiten en theaterproducties, heeft u verklaard de Algemene Voorwaarden van PAR16 te hebben gelezen, te hebben begrepen en akkoord te zijn gegaan met de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

 • Algemene Voorwaarden:
  Deze Algemene Voorwaarden voor PAR16 en alle bijbehorende activiteiten.
 • Begeleid(st)er:
  Begeleid(st)er van een groep van deelnemers, allen onder verantwoordelijkheid van PAR16.
 • Deelnemer:
  Deelnemer aan PAR16 Musical Bootcamp, On Stage, workshop, theaterproductie en/of enige andere activiteiten van PAR16.
 • Deelnemersgeld:
  Het bedrag dat dient te worden betaald aan PAR16 voor de deelname aan een activiteit. Deze bedragen zijn verschillend voor verschillende activiteiten (o.a. Musical Bootcamp, On Stage, workshops, masterclasses, deelname aan een theatervoorstelling) en leeftijdsgroepen (jongeren / volwassenen). Deze bedragen worden jaarlijks, voorafgaand aan de activiteiten vastgesteld en vermeld op de website www.par16.nl.
 • Inschrijving:
  Inschrijving verricht door de deelnemer. Indien deze onder de 18 jaar is, geschied de inschrijving door een ouder/verzorger middels het inschrijfformulier op de website.
 • Activiteit:
  Het product waarvoor u zich ingeschreven hebt zoals het Musical Bootcamp, On Stage, workshops, masterclasses, etc.
 • Ouder/Verzorger:
  Wettelijk vertegenwoordiger van de (minderjarige) deelnemer aan PAR16 activiteiten.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de inschrijving van een kind, jongere of volwassene deelnemend aan een activiteit van PAR16. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voor zover de bepalingen van de inschrijving afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de inschrijving.

Artikel 3 – Totstandkoming inschrijving

De inschrijving komt tot stand op het moment van het door de ouder / verzorger versturen van het inschrijfformulier voor de activiteit via de website. PAR16 behoudt zich het recht voor om een inschrijving om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 4 – Contactpersoon

De contactpersoon is verantwoordelijk voor de verwerking van de inschrijving. Op het moment van ontvangen van de inschrijving zal door de contactpersoon de inschrijving als bindende overeenkomst met PAR16 worden gezien. De contactpersoon is niet verantwoordelijk voor doorgeven van foutief opgegeven informatie over de deelnemer.

Artikel 5 – Prijzen & betaling

Na de inschrijving wordt gefactureerd op basis van de prijzen die zijn vermeld op de website van de betreffende activiteit. Betaling geschied door middel van een factuur. Het factuur zal door middel van overschrijving door de klant worden gedaan.

Artikel 6 – Annuleren

Een inschrijving kan niet geannuleerd worden. Deelnemers of hun ouders/verzorgers dienen zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Annulering is enkel mogelijk via deze verzekering en de voorwaarden van de deze verzekering. Indien wordt gemeld dat een deelnemer niet deelneemt aan de betreffende activiteit volgens de in deze algemene voorwaarden beschreven regels, blijft de eventueel op dat moment openstaande vordering gelden. Bovenstaande regelingen zijn dan onverminderd van kracht.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens

De inschrijving vereist van de ouder/verzorger de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteit van belang kunnen zijn. Deze informatie betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijk handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteit voor de deelnemer als ook voor de mededeelnemers van belang kunnen zijn, zoals onder andere de leeftijd van de deelnemers. PAR16 gaat ervan uit dat de deelnemer kan sporten. Indien dit niet het geval is, dient dit bij de inschrijving te worden vermeld.
Indien blijkt dat de deelnemer door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen of het tempo van de lessen/programma bij te houden met negatief gevolg voor de deelnemer zelf en andere deelnemers, of omdat informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer blijkt te zijn achtergehouden, behoudt
PAR16 zich het recht voor om de deelnemer onmiddellijk van het verdere programma uit te sluiten. Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten activiteit. De hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer.

Artikel 8 – Beveiliging persoonsgegevens

PAR16 hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze deelnemers. PAR16 verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, slechts in het kader van de bedrijfsvoering gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan. Indien de ouder/contactpersoon bezwaar heeft tegen voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming wil intrekken, kan hij/zij dat te allen tijde schriftelijk aan PAR16 kenbaar maken. Conform de daarvoor wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens voor het moment van intrekking.

Artikel 9 – Verzekering

Indien sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van de activiteit, waarbij de deelnemer betrokken is, kan een beroep worden gedaan op uw eigen verzekering. Bij deelname aan Musical Bootcamp is het verplicht een reisverzekering af te sluiten, inclusief ongevallendekking, voor de periode dat de deelnemer aan een activiteit meedoet. De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van PAR16 als mede materiaal gehuurd door PAR16  ten behoeve van de activiteit en tijdens de activiteit in gebruik wordt gegeven aan de deelnemer. Bij ziekte is teruggave van betaalde bedragen enkel mogelijk via uw verzekering en enkel onder de voorwaarde van uw verzekering.

Artikel 10 – Reisdocumenten

Bij deelname aan Musical Bootcamp dient de deelnemer bij vertrek naar het kampterrein in het bezit te zijn van een  geldig paspoort of identiteitsbewijs. PAR16 kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een deelnemer niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.

Artikel 11 – Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website, in de brochure of inschrijvingsformulieren binden PAR16 niet. Dergelijke fouten of vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de boeker/lezer zijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Deelnemers aan de activiteiten van PAR16 zijn verplicht tot naleving van de aanwijzingen van docenten en begeleiders van PAR16 ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit. Zij dienen de gedragsregels te respecteren die PAR16 nageleefd wenst te hebben bij de deelnemers. De deelnemer die zich niet houdt aan de gedragsregels, (op)gesteld door PAR16, begeleiding, docenten of andere volwassen vrijwillig(st)er(s) zodanig dat een goede uitvoering van het programma van de activiteit moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kan door PAR16 worden uitgesloten voor de rest van het programma van de activiteit. Tevens kan een overtreding van de gedragsregels betekenen dat PAR16 de deelnemer laat ophalen door diens ouder(s)/verzorger(s). Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten activiteit. De eventueel hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer. PAR16 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van persoonlijke eigendommen en voor schade aan persoonlijke eigendommen. Alle activiteiten geschieden op eigen risico/risico van de ouder/verzorger.  Geestelijk en/of lichamelijk letsel dat ontstaat tijdens de activiteiten kan niet verhaald worden op PAR16 en/of haar teamleden in persoon.

Artikel 13 – Deelname

Deelname aan de PAR16 activiteiten is geheel vrijwillig. Alle deelnemers aan de activiteiten participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen of schade PAR16 of enig lid van de docenten, begeleiders of vrijwillig(st)er tijdens de activiteiten in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade zowel materieel, geestelijk als lichamelijk of gederfde inkomsten.

Artikel 14 – Wijziging van Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website van PAR16 vermelde gegevens kunnen door PAR16  te allen tijde worden gewijzigd. Een wijziging geldt ook ten aanzien van de inschrijving aangegaan voor het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan twee weken na kennisgeving aan de ouder/verzorger. Indien deze niet instemt met de wijziging heeft hij/zij het recht kosteloos de inschrijving in te trekken voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Alles waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, wordt door PAR16 beslist.

Artikel 15 – Ziekte tijdens Musical Bootcamp

De aanwezige BHV’er schat situaties in en kan om zijn of haar moverende redenen bepalen dat verwijzing naar de huisarts/ziekenhuis zal geschieden. Ouders/verzorgers zullen dan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Tevens kan de BHV’er te allen tijde bepalen dat het niet bevorderlijk is voor de activiteit van de overige deelnemers om een zieke deelnemer langer op kamp te houden. Verwijdering van het terrein zal dan binnen 24 uur geschieden zonder restitutie van het betaalde deelnemersgeld.

Artikel 16 – Portretrecht

De deelnemer en ouder/verzorger geven aan PAR16 de toelating zijn afbeelding te maken, deze te reproduceren en te publiceren in onder andere maar niet uitsluitend: folders, affiches, tijdschriften, op de website en social media. En de aldus tot stand gebrachte exemplaren te verspreiden voor zolang PAR16 dit nodig acht en voor het volgende territorium: Europa. Deze toelating wordt gratis gegeven door de deelnemer voor elk commercieel gebruik waarvoor PAR16 dit nodig acht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met PAR16.

Artikel 17 – Slotbepalingen

Op de inschrijving en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven worden allen voorgelegd aan de rechtbank te Breda.